Privatumo politika

Įžanga

Ši „MB Jusk Group“ įmonė (toliau – Jusk Group, Mes, Mums) privatumo politika (toliau – Politika) apibrėžia duomenų apie Jus (įskaitant asmens duomenų) tvarkymą: rinkimą, naudojimą, dalijimąsi, saugojimą ir kt. Kaip iki Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 (toliau – BDAR), taip ir po jo įsigaliojimo datos sąžiningai ir teisėtai tvarkome Jūsų duomenis. Mes, teikdami pažangius sprendimus ir paslaugas IT srityje, suprantame duomenų saugumo svarbą. Tad pasitelkdami technines ir organizacines saugumo priemones bei vadovaudamiesi BDAR, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės, mes užtikriname Jūsų duomenų apsaugą ir privatumą.

Kas mes?

  • MB „Jusk Group“ | Įmonės kodas 305671045 

kurio registracijos adresas yra V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius, el. paštas [email protected], tel. Nr. (8 6) 636 2376, interneto svetainė: www.websecurity.lt.

Kokius Jūsų asmens duomenimis Mes tvarkome?

Jūsų asmens duomenis – bet kokius duomenis apie Jus (fizinį asmenį), kurio tapatybę Mes žinome arba galime ją tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti.

Mūsų Politika yra taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos esame gavę iš Jūsų arba kitų asmenų, turėdami tam teisėtą pagrindą.

Jūsų asmens duomenų pateikimas yra savanoriškas, tačiau būtinas tam, kad galėtume vykdyti savo prisiimtus įsipareigojimus, atsakyti į Jūsų paklausimus.

Apie kokius konkrečiai asmens duomenis Mes kalbame?

Visus Mūsų tvarkomus asmens duomenis esame suskirstę į skirtingas kategorijas, atsižvelgiant į nustatytus asmens duomenų tvarkymo tikslus bei duomenų subjektų kategorijas (pateiktos žemiau).

Mūsų tvarkomi klientų ir partnerių darbuotojų asmens duomenys: vardas, pavardė, darbovietės duomenys, darbinis el. pašto adresas bei darbinis telefono numeris, informacija apie partnerių darbuotojų kompetenciją.

Pastaba: kaip duomenų tvarkytojas galime tvarkyti su klientu sudarytoje asmens duomenų tvarkymo sutartyje apibrėžtus asmens duomenis.

Tvarkomi su vykdoma tiesiogine rinkodara susijusių informacijos gavėjų asmens duomenys: asmens vardas ir pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, darbovietės duomenys, įskaitant darbovietės adresą, gimimo data (tik su Jūsų sutikimu).

Tvarkomi siunčiančių Mums paklausimus asmenų asmens duomenys: vardas, elektroninis pašto adresas, pateiktos žinutės turinys.

Tvarkomi Mūsų duomenų centre apsilankančių (tik su paskirtu darbuotoju) asmens duomenys: vaizdo duomenys, susiję su asmenimis, patenkančiais į vaizdo stebėjimo lauką.

Tvarkomi skambinančių į MB Jusk Group tarnybą asmenų duomenys: telefoninio pokalbio metu pateikti asmens duomenys.

Tvarkomi klientų, davusių grįžtamąjį ryšį apie mūsų teikiamas paslaugas asmens duomenys: vardas, pavardė, bendrovės pavadinimas, kliento laisva valia paliktas vertinimo komentaras.

Kokių Jūsų asmens duomenų Mes netvarkome?

Mes netvarkome ypatingų (specialių kategorijų) Jūsų asmens duomenų, t. y. duomenų, susijusių su Jūsų rasine ar etnine kilme, politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, sveikata, lytiniu gyvenimu, taip pat informacijos apie teistumą.

Kokiais tikslais ir pagrindais tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis tvarkome tiek, kiek yra būtina įgyvendinti Mūsų nustatytus tikslus.

Darbuotojų, klientų ir partnerių darbuotojų asmens duomenis tvarkome vidaus administravimo tikslu, teisėto Mūsų intereso pagrindu. Klientų, įskaitant potencialių, partnerių darbuotojų asmens duomenis taip pat galime tvarkyti sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu, siekiant sudaryti ir tinkamai vykdyti Jusk Group sutartis/ įsipareigojimus, taip pat teisėto Mūsų intereso pagrindu.

Rekomendacijas suteikiančių asmenų asmens duomenis tvarkome prizų už sėkmingas rekomendacijas suteikimo tikslu, siekiant įvykdyti mūsų įsipareigojimus.

Siunčiančių paklausimus Mūsų tinklapyje (-iuose) arba bendruoju el. paštu asmenų asmens duomenis tvarkome paklausimų administravimo ir atsakymų į juos pateikimo tikslu. Teikiantis paklausimą asmuo sutinka su jo asmens duomenų tvarkymų šioje Politikoje nustatyta tvarka.

Su Jusk Group vykdoma tiesiogine rinkodara susijusių informacijos gavėjų asmens duomenis tvarkome siekiant vykdyti tiesioginę rinkodarą, įskaitant, bet neapsiribojant siųsti naujienlaiškius, siūlyti Jusk Group paslaugas telefonu, siūlyti dalyvauti Mūsų organizuojamuose renginiuose. Duomenis tvarkome Jūsų sutikimo arba teisėto mūsų intereso pagrindu. Jūs visada turite galimybę atšaukti savo sutikimą arba prieštarauti Jūsų duomenų naudojimui tiesioginės rinkodaros tikslais kaip aprašyta toliau šioje Politikoje.

Apsilankančių Mūsų duomenų centre asmens duomenis tvarkome Jusk Group ir Jusk Group klientų turto (įskaitant jautrios informacijos) apsaugos tikslais, teisėto Mūsų intereso pagrindu.

Skambinančių į Jusk Group asmens duomenis tvarkome siekiant kontroliuoti aptarnavimo telefonu kokybę bei užtikrinti paslaugų pagal sutartis teikimą ir kokybę.

Kam perduodame Jūsų asmens duomenis?

Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis tik esant teisėtam pagrindui (pvz., kai to reikalauja teisės aktai, sudaryta sutartis ar turime Jūsų atskirą sutikimą). Tokia informacija atskleidžiama laikantis taikytinų Lietuvos Respublikos teisės aktų ir taisyklių.

Mes užtikriname, kad neperduosime Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai to reikalaus aukščiau nurodytų tikslų įgyvendinimas. Minėtų tikslų įvykdymui atsakingai pasirinktus Mūsų paslaugų teikėjus, teikiančius serverių priežiūros ir administravimo paslaugas, suteikiančius ir administruojančius Mūsų naudojamas programas ir sistemas (pvz., finansinės apskaitos programą), taip pat teikiančius kitas reikalingas paslaugas (duomenų tvarkytojus, tvarkančius asmens duomenis pagal Mūsų nurodymus). Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog Jusk Group gali pasitelkti duomenų tvarkytojus, kurie veikia ir Jūsų duomenis gali tvarkyti trečiosiose šalyse (pvz., JAV, remiantis sprendimu dėl tinkamumo). Šiais atvejais Jusk Group dės visas pastangas tam, kad užtikrintų Jūsų asmens duomenų saugumą taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka.

Klientų, davusių grįžtamąjį ryšį, asmens duomenis tvarkome siekiant paslaugų kokybės užtikrinimo ir paslaugų kokybės gerinimo.

Kaip užtikriname Jūsų asmens duomenų apsaugą?

Imamės tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, siekdami užtikrinti Jūsų asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, neleistino atskleidimo ar prieigos prie jų.

Kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis saugome ne ilgiau, nei to reikalauja asmens duomenų tvarkymo tikslai.

Klientų (įskaitant potencialių) ir partnerių asmens duomenis saugome 10 (dešimt) metų, bet kuriuo atveju ne trumpiau nei iki atitinkamos sutarties su klientu ar partneriu pabaigos.

Siunčiančių paklausimus Mūsų tinklapyje (-iuose) arba bendruoju el. paštu asmenų asmens duomenis saugome 3 (tris) metus.

Su Jusk Group vykdoma tiesiogine rinkodara susijusių informacijos gavėjų asmens duomenis saugome 2 (du) metus.

Apsilankančių Mūsų duomenų centre asmenų asmens duomenis saugome 7 (septynias) dienas.

Skambinančių į Jusk Group asmens duomenis saugome 3 (tris) mėnesius.

Klientų, davusių grįžtamąjį ryšį, asmens duomenis saugome 2 (dvejus) metus.

Jūsų teisės

Jūs turite teisę susipažinti su Jusk Group turimais Jūsų asmens duomenimis bei gauti informaciją apie tai, kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu tvarkomi ir kam yra teikiami. Jūs galite pateikti prašymą el. paštu [email protected] Mes įsipareigojame, kad ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo gavimo dienos bus pateiktas atsakymas.

Jei susipažinę su savo asmens duomenimis nustatėte, kad jie yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, ir pageidaujate juos ištaisyti arba pageidaujate, kad Mes nutrauktumėme asmens duomenų tvarkymą, Jūs galite pateikti prašymą el. paštu [email protected] Mes įsipareigojame, kad ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo gavimo dienos bus pateiktas atsakymas.

Jūs taip pat turite teisę:

  • Atšaukti duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis, nedarant poveikio sutikimu pagrįsto asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.
  • Gauti Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs Mums pateikėte, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turite teisę prašyti persiųsti (perkelti) tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, teisės aktuose numatyta tvarka.
  • Pasikeitus Jusk Group tvarkomiems asmens duomenims, galite, bet neprivalote Mus informuoti.
  • Visais aukščiau nurodytais atvejais, Jūs galite pateikti prašymą el. paštu [email protected] Mes įsipareigojame, kad ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo gavimo dienos bus pateiktas atsakymas.

Pastaba: Mes galime nesudaryti sąlygų Jums įgyvendinti teisių įstatymų nustatytais atvejais, kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą, viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Pastaba: taip pat informuojame, kad aukščiau nurodytos teisės nėra absoliučios ir jų įvykdymas gali priklausyti nuo taikytinuose duomenų apsaugos teisės aktuose numatytų sąlygų.

Jeigu manote, kad Jūsų pateiktų asmens duomenų tvarkymas neatitinka galiojančių teisės aktų, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt), tačiau prašome iš pradžių susisiekti su Mumis.

Kokius slapukus naudojame mūsų interneto svetainėje?

Norime Jus informuoti, kad www.websecurity.lt internetinėje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. cookies). Slapukus naudojame tinklapio lankomumo statistikos, rinkodaros, funkcionalumo tikslais. Apsilankymo tinklapyje metu iššokančioje informacinėje juostoje paspaudę mygtuką „Sutinku“, duodate sutikimą dėl slapukų naudojimo, kurį bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Su informacija apie šiuo metu naudojamus slapukus bei jų valdymą galite susipažinti čia.

Papildoma informacija

Ši Privatumo politika įsigalioja nuo 2021 m. gruodžio 17 d., tačiau mes pasiliekame teisę bet kada ją atnaujinti. 

Scroll to Top